RODO – klauzula informacyjna

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO


Szanowni Państwo,

zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane dalej RODO), przekazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych jest W2 Włodzimierz Wyrzykowski z siedzibą przy ul. Ceramicznej 1A w Kruszynie Krajeńskim (kod pocztowy: 86-005), tel.: 52 522-32-38, adres e-mail: biuro@w2.com.pl.


CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją, a także podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: 6 ust.1
  lit. b RODO),
 • uzyskania dostępu do serwisu Strefa Klienta i jego zasobów – na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • marketingu i promocji produktów oraz usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: 6 ust.1 lit. f RODO),
 • odpowiedzi na przesłane wiadomości/zapytania, w tym z wykorzystaniem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • przedstawienia oferty – na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, a mianowicie prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczenia podatkowego Administratora (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wewnętrznych celach administracyjnych, w szczególności analiz, statystyk, zestawień
  i raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia, dochodzenia i obronie przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W odniesieniu do danych osobowych osób kontaktowych i reprezentantów kontrahenta, przetwarzamy dane kontaktowe i dane związane z funkcją/stanowiskiem w podmiocie, w imieniu którego osoby te występują. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy) zostały przekazane Administratorowi przez podmiot, w imieniu którego dana osoba występuje. Dane osobowe osób, o których mowa, przetwarzane są w celu:

 • nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego dana osoba występuje (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • informowania o ofercie Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wobec podmiotu, w imieniu którego dana osoba występuje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy oraz do upływu okresów wynikających z przepisów prawa, a mianowicie do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową i przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – będą one przetwarzane do czasu jej wycofania.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • partnerzy handlowi Administratora,
 • banki,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi IT i wsparcia technicznego).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowych.


UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mają Państwo również prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem: biuro@w2.com.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: W2 Włodzimierz Wyrzykowski ul. Ceramiczna 1A, 86-005 Kruszyn Krajeński.

Wybierz język