Kolumna sygnalizacyjna KS-Ad

Przeznaczenie:

Kolumna sygnalizacyjna KS-Ad jest sygnalizatorem przeznaczonym do zastosowań w systemach automatyki, systemach sygnalizacji stanu pracy maszyn, bądź ostrzegania. Kolumna KS-Ad – optyczne i akustyczne urządzenie sygnalizacyjne.


Kolumny sygnalizacyjne (optyczno – akustyczne urządzenia sygnalizacyjne)

Kolumny sygnalizacyjne stosuje się ze względu na konieczność stosowania ostrzegawczych urządzeń sygnalizacyjnych w budowie maszyn. Stosowanie kolumn warunkuje się troską o zdrowie i życie obsługi jak również obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi:

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE opublikowana 09.06.2006 (obowiązuje od 29.12.2009, wprowadza ją w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn Dz.U. nr 199, poz.1228 ),
 • PN-EN 981+A1:2010 System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych,
 • PN-EN 842+A1:2010 Wizualne sygnały niebezpieczeństwa. Ogólne wymagania, projektowanie i badanie,
 • PN-EN 61310-1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych.
 • Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa Dz.U. z dnia 28.06.2002r.

W myśl nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (pkt. 1.7.1.2. Urządzenia ostrzegawcze):

„W przypadku gdy zdrowie i bezpieczeństwo osób może być zagrożone przez defekt w działaniu maszyny pozostawionej bez nadzoru, maszyna musi być wyposażona w odpowiednią dźwiękową lub optyczną sygnalizację ostrzegawczą. W przypadku gdy maszyna jest wyposażona w urządzenia ostrzegawcze, sygnały tych urządzeń muszą być jednoznaczne i łatwo dostrzegalne. Operator musi mieć zawsze możliwość sprawdzenia działania urządzeń ostrzegawczych. Wymagania wspólnotowych dyrektyw szczególnych dotyczące barw i sygnałów bezpieczeństwa muszą być przestrzegane”

Stosuje się barwy ostrzegawcze oraz sygnały dźwiękowe zgodne z wymienionymi wyżej normami.


Obszar zastosowań kolumny sygnalizacyjnej:

Ze względu na swoją specyfikę kolumnę sygnalizacyjną KS-Ad stosuje się głównie do sygnalizowania stanu pracy maszyn (sygnalizacja optyczna lub akustyczno-optyczna). Kolumny sygnalizacyjne znajdują zastosowanie w przemyśle, w firmach produkujących maszyny jako element wyposażenia nowo projektowanych maszyn, jak również wśród użytkowników modyfikujących park maszynowy. Dla użytkowników modyfikujących park maszynowy szczególną zaletą jaką posiada kolumna sygnalizacyjna KS-Ad jest prosty sposób sterowania (jest to istotne jeśli chodzi o modernizację starszych maszyn, które w większości przypadków oferują jedynie wyjścia przekaźnikowe). Kolumna sygnalizacyjna KS-Ad to sprawdzone optyczne i akustyczne urządzenie sygnalizacyjne.


Opis konstrukcji kolumny sygnalizacyjnej:

Kolumnę wykonano z tworzywa sztucznego. Poszczególne moduły świetlne łączy się ze sobą na trwale. Klient nie ma możliwości zamiany kolorów (elementy są fabrycznie łączone na etapie produkcyjnym wg zamówienia klienta). Każdy segment kolumny (kolor) wykonuje się z klosza o średnicy zewnętrznej 75 mm. Źródłem światła jest zespół diod LED. Istnieje możliwość uzyskania pięciu efektów świetlnych (w zależności od sygnału sterowania).

U dołu kolumny znajduje się moduł akustyczny (w wersji z dźwiękiem), który stwarza możliwość generowania do sześciu sygnałów akustycznych (w zależności od liczby segmentów kolumny). Źródłem dźwięku jest przetwornik piezoceramiczny, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie znacznego natężenia dźwięku.

Kolumna sygnalizacyjna KS-Ad posiada wbudowane mikroprzełączniki, które umieszczono w podstawie urządzenia. Za ich pomocą można dokonać czterostopniowej regulacji głośności. Kolumna sygnalizacyjna KS-Ad posiada w swojej podstawie dwa bloki przyłączeniowe, do których należy podłączyć sygnały sterujące oraz przewody zasilające. W podstawie przewidziano docisk przewodu. Bloki przyłączeniowe są blokami demontowanymi, co stwarza możliwość zdjęcia kolumny z maszyny (np. na czas transportu) bez konieczności demontażu okablowania.

 

Napięcie zasilania +20…30 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilania 24V DC

W stanie czuwania
moduł optyczny
moduł akustyczny

 

 

<40 mA
<30 mA/kolor
50-250 mA (w zależności od rodzaju syg. akustycznego)

Stopień ochrony zapewniony przez obudowę:

Wersja z modułem dźwiękowym
Wersja bez modułu dźwiękowego

 

IP54
IP65

Masa (5 kolorów+moduł akustyczny) ~600 g
Natężenie dźwięku w odległości 1m (uzależnione od rodzaju sygnału akustycznego), dla napięcia 24V DC min >85 dB
max >95 dB
Zakres temperatury pracy -10°C ÷ +55°C
Zakres napięcia na wejściach KOLOR1…KOLOR5 0…10 V DC
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Materiał obudowy tworzywo sztuczne
Kolor obudowy czarny, klosze w zależności od wersji
Sposób montażu mocowanie proste lub kątowe
Rodzaj środowiska pracy wewnątrz budynków

W przypadku obliczania łącznego poboru prądu przez kolumnę sygnalizacyjną należy sumować prąd modułu w stanie czuwania, prąd modułów optycznych (30 mA * ilość modułów) oraz prąd modułu dźwiękowego (jeżeli występuje).

Sterowanie:

Kolumna sygnalizacyjna KS-Ad poprzez wbudowany układ sterowania umożliwia generowanie sygnałów optycznych oraz akustyczno-optycznych, takich jak:

 • światło ciągłe,
 • światło impulsowe 1 Hz, czas świecenia 0,5 s,
 • światło impulsowe 5 Hz,
 • światło obrotowe (efekt „koguta”) dla wszystkich kolorów poza zielonym,
 • światło nieregularne (nieregularna częstotliwość błysków) dla wszystkich kolorów poza zielonym (poza kolorem 3 licząc od góry),
 • modulacja jasności, tylko dla koloru zielonego,
 • w wersji bez modułu dźwiękowego, światło stroboskopowe dla sygnału czerwonego.

 


Sygnały sterujące pracą kolumny KS-Ad

Kolumna KS-Ad posiada liczbę wejść uzależnioną od liczby kolorów oraz od obecności modułu dźwiękowego.

KOLOR 1 – wejście sterujące dla koloru czerwonego (lub pierwszego licząc od góry kolumny),
KOLOR 2 – wejście sterujące dla koloru żółtego,
KOLOR 3 – wejście sterujące dla koloru zielonego,
KOLOR 4 – wejście sterujące dla koloru niebieskiego,
KOLOR 5 – wejście sterujące dla koloru białego,
TEST – wejście testowe (podanie masy wprowadza kolumnę w tryb testu),
BLOK – wejście blokady sygnału akustycznego (podanie masy blokuje sygnał akustyczny),
VCC –  wejście napięcia zasilającego +20..30 V DC,
GND – podwójne wejście masy napięcia zasilającego.

Kolumna sygnalizacyjna posiada również zamontowane w podstawie mikroprzełączniki, które pełnią następujące funkcje:

KOLOR 1…KOLOR 5 – wybór konfiguracji wejścia,
CTRL – wybór rodzaju sterowania dla wejść: analogowego, bezpotencjałowego lub cyfrowego,
IL – wybór opcji “Irregular light” – opcja nieregularnego światła,
SIGNAL/STR – wybór rodzaju dźwięku dla światła czerwonego, dodatkowy sygnał optyczny (wersja bez modułu akustycznego),
VOL1 – wybór stopnia głośności (czterostopniowa regulacja),
VOL0 – wybór stopnia głośności (czterostopniowa regulacja).


Metody sterowania pracą kolumny sygnalizacyjnej KS-Ad

Kolumna sygnalizacyjna KS-Ad oferuje użytkownikowi trzy możliwości sterowania:

 • analogowe (napięciowe lub rezystancyjne wybierane za pomocą mikroprzełączników KOLOR 1..KOLOR 5),
 • bezpotencjałowe (sterowanie binarne za pomocą styków przekaźnika),
 • sterowanie cyfrowe (dwustanowe).

Wyboru rodzaju sterowania dokonuje się za pomocą mikroprzełącznika CTRL umieszczonego w podstawie urządzenia.

W przypadku sterowania analogowego każde wejście kolumny (KOLOR 1..KOLOR 5) może być sterowane niezależnie (np. 4 wejścia napięciowo, 1 wejście rezystancyjnie) W trybie napięciowym napięcie podawane na zaciski powinno zawierać się w przedziale 0..10 V DC.

W bezpotencjałowym trybie sterowania wszystkie wejścia pracują w trybie dwustanowym: zwarcie wejścia do masy lub pozostawienie wejścia niepodłączonego. Zmiana stanu wejść sterujących może być dokonywana np. za pomocą styków przekaźnika.

W przypadku sterowania cyfrowego użytkownik podaje na wejście kolumny sygnały o dwóch poziomach logicznych. Sterowanie to jest o tyle korzystne, że można je łączyć ze sterowaniem bezpotencjałowym, tzn. część wejść może być sterowana bezpotencjałowo, część cyfrowo.

Układ sterowania kolumny sygnalizacyjnej zapobiega generowaniu przypadkowych sygnałów ostrzegawczych w wyniku błędnego sterowania. W przypadku wystąpienia błędu (lub awarii) w układzie doprowadzającym sygnały sterujące do wejścia kolumny (np. sytuacja, w której użytkownik chce otrzymać dwa sygnały akustyczne jednocześnie) układ elektroniczny kolumny działa na zasadzie priorytetu (odtwarza sygnał o większym znaczeniu). Oznacza to, że np. kiedy trwa sygnał ostrzeżenia, a pojawi się sygnał niebezpieczeństwa, kolumna zacznie odtwarzać sygnał niebezpieczeństwa.

Dodatkowo kolumna sygnalizacyjna KS-Ad posiada: możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego, tryb testu, opcję IL (Irregular light – nieregularne światło), możliwość wyboru dodatkowego dźwięku dla światła czerwonego oraz w przypadku wersji bez modułu akustycznego możliwość wyboru światła stroboskopowego dla koloru czerwonego.


1.Sterowanie analogowe napięciowe:

Ten tryb sterowania kolumny wybierany jest za pomocą mikroprzełącznika CTRL ustawionego w pozycję „ON”, mikroprzełącznik KOLOR 1..KOLOR 5 w pozycję „OFF”.

W przypadku sterowania napięciowego użytkownik doprowadza do zacisków kolumny KOLOR 1..KOLOR 5 sygnał napięciowy w zakresie 0-10 V DC. W zależności od poziomu sygnału sterującego kolumna generuje odpowiednie sygnały optyczne oraz dźwiękowe.


2.Sterowanie analogowe rezystancyjne

Ten tryb sterowania kolumny wybierany jest za pomocą mikroprzełącznika CTRL ustawionego w pozycję „ON”, mikroprzełącznik KOLOR 1..KOLOR 5 w pozycję „ON”.

W przypadku sterowania rezystancyjnego użytkownik podłącza do zacisków kolumny KOLOR 1..KOLOR 5 określoną wartość rezystancji. W zależności od tej wartości kolumna generuje odpowiednie sygnały optyczne oraz dźwiękowe.


3.Sterowanie bezpotencjałowe

Ten tryb sterowania kolumny wybierany jest za pomocą mikroprzełącznika CTRL ustawionego w pozycję „OFF”, mikroprzełączniki KOLOR 1..KOLOR 5 w pozycję „ON”. W trybie tym wejścia kolumny pracują bezpotencjałowo. Wejścia zwierane są do masy lub pozostawione niepodłączone. Ten rodzaj sterowania może być wykonywany np. za pomocą styków przekaźnika.

W sterowaniu bezpotencjałowym wejście zwarte do masy oznacza wygenerowanie światła ciągłego dla odpowiedniego koloru. W przypadku potrzeby wygenerowania światła impulsowego, użytkownik we własnym zakresie steruje w sposób impulsowy stykiem zwierającym wejście do masy. W przypadku sekwencji zabronionych (np. kolor czerwony i zielony jednocześnie) urządzenie generuje efekt świetlny zgodny z tabelą poniżej.

Objaśnienia:

Z    wejście zwarte do masy,
R    wejście otwarte (niepodłączone),
X    dowolny stan wejścia (Z lub R).


4.Sterowanie cyfrowe

Ten tryb sterowania kolumny wybierany jest za pomocą mikroprzełącznika CTRL ustawionego w pozycję „OFF”, mikroprzełączniki KOLOR 1..KOLOR 5 w pozycję „OFF”. W tym trybie, użytkownik doprowadza do wejść kolumny dwa poziomy napięciowe (logiczne). Poziom „0” logicznego odpowiada napięciu 6..10 V, poziom „1” logicznej napięciu 0..2 V DC.

Doprowadzenie do zacisków kolumny „1” logicznej powoduje wygenerowanie światła ciągłego dla odpowiedniego koloru.

W przypadku sekwencji zabronionych układ generuje efekty zgodne z powyższą tabelą , przy czym:

Z    oznacza podanie na wejście „1” logicznej,
R    oznacza podanie na wejście „0” logicznego,
X    dowolny stan logiczny na wejściu.


Dodatkowe funkcje kolumny KS-Ad

 • Wyłączanie sygnału dźwiękowego:

W przypadku potrzeby szybkiego kasowania sygnału akustycznego użytkownik ma do dyspozycji wejście blokady sygnału akustycznego „BLOK”. Podanie masy na to wejście powoduje natychmiastowe wyłączenie sygnału akustycznego niezależnie od stanu wejść KOLOR 1..KOLOR 5, przy czym w trybie sterowania analogowego wystarczy podanie „impulsu” masy, natomiast w przypadku sterowania bezpotencjałowego oraz cyfrowego musi to być stan stabilny do momentu wystąpienia kolejnego sygnału sterującego.

UWAGA! W trybie analogowym wygenerowanie nowego (innego) sygnału akustyczno-optycznego likwiduje blokadę dźwięku.

 • Tryb testu:

Tryb ten służy do sprawdzania sprawności działania układów optycznych i akustycznych kolumny sygnalizacyjnej. Wejście w tryb testu odbywa się poprzez podanie masy na wejście: „TEST”, powoduje to wygenerowanie światła ciągłego wszystkich kolorów kolumny oraz jednoczesne generowanie dźwięku o stałej częstotliwości (300 Hz). Dźwięk może być wyłączany wejściem blokady sygnału akustycznego.

UWAGA! Podczas trwania testu kolumna nie reaguje na stan wejść KOLOR1…KOLOR5.

 • Opcja IL:

W przypadku włączenia opcji nieregularnego światła (mikroprzełącznik IL umieszczony w podstawie urządzenia) efekt światła obrotowego zostaje zastąpiony światłem nieregularnym, dzięki czemu jest bardziej dostrzegalny, gdyż człowiek nie jest w stanie przyzwyczaić się do zmieniającego się sygnału.

 • Wybór dodatkowego dźwięku dla światła czerwonego:

Istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch sygnałów akustycznych dostępnych dla światła czerwonego za pomocą mikroprzełącznika SIGNAL umieszczonego w podstawie urządzenia.

SIGNAL ustawiony w pozycję 0: cyklicznie zwiększana częstotliwość od 400 Hz do 1300 Hz w ciągu 1 s,
SIGNAL ustawiony w pozycję 1: cyklicznie zwiększana częstotliwość od 2400 Hz do 2850 Hz w ciągu 0,14 s.

 • Wybór światła stroboskopowego dla koloru czerwonego (tylko w wersji bez modułu akustycznego):

Istnieje możliwość wyboru dodatkowego efektu optycznego dla koloru czerwonego, za pomocą mikroprzełącznika SIGNAL/STR. W przypadku przełączenia mikroprzełącznika w pozycję „ON”, zostaje wybrany rodzaj światła stroboskopowego. Światło to jest aktywne tylko dla koloru czerwonego (lub pierwszego koloru licząc od góry kolumny, w przypadku wyrobu niestandardowego).

UWAGA!!! Przykładowe schematy obwodów sterowania znajdują się w zakładce “Do pobrania

Wymiary:

UWAGA: Wymiary podano w mm.

Istnieje możliwość zamówienia kolumny o wysokości elementu dystansowego do podstawy kolumny: h=125 lub h=275.

Rysunek przedstawiający wymiary podstawy kolumny oraz szablon do wykonania otworów można pobrać w zakładce Do pobrania.

Wybierz język