Moduł automatyki MA-03

Moduł automatyki MA-03 – specyfikacja

Przeznaczenie:

Moduł automatyki MA-03 przeznaczony jest do sterowania wieżą sygnalizacyjną serii WS-Ad przy pomocy interfejsów analogowych stosowanych w systemach automatyki przemysłowej.


Opis konstrukcji:

Obudowę modułu wykonuje się z tworzywa sztucznego, kształt obudowy umożliwia bezpośredni montaż modułu na szynie DIN. Moduł automatyki MA-03 ma dwie listwy zaciskowe składające się z ośmiu torów (każda). Zaciski przyłączeniowe modułu znajdują się na froncie obudowy, co ułatwia okablowanie urządzenia. MA-03 posiada dziesięć wyjść typu OC, posiadających wspólną szynę (zawarte emitery transoptorów). Moduł posiada również odseparowane masy zasilania i sygnału sterującego.

Moduł automatyki MA-03 posiada jedno wejście sterujące. Wejście może pracować w dwóch trybach: pętli prądowej lub sygnału sterującego.  Wejście  sterujące posiada trzy zaciski: prądowy, napięciowy oraz zacisk masy sygnału sterującego. Sygnał sterujący prądowy określa się jako pętlę prądową 4-20 mA lub 0-20 mA. Sygnał napięciowy natomiast określa się jako sygnał 0-10 V DC.

                     

Rys. 1.1. Sposób podłączenia modułu MA-03


Uwaga!

– masa zasilania – GND 1
– masa sygnału sterującego – GND 2
– zwarte emitery wyjść OC – GND 3

Napięcie zasilania 20-30 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilania 24 V DC Wyjścia nieaktywne <25 mA
Wszystkie wyjścia aktywne <60 mA
Zakres sygnału na wejściu 0-10 V DC, 0-20 mA
Rozdzielczość toru napięciowego 0,1 V
Rozdzielczość toru prądowego 0,1 mA
Dokładność pomiaru ± 10 mV, ±0,05 mA
Ilość wyjść 10
Rodzaj wyjść Tranzystorowe OC
(separowana od obwodów zasilania)
Częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego 2,9 kHz
Częstotliwość odświeżania danych na wyświetlaczu 45 Hz
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IP20
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ +55°C
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Masa ~125 g
Wymiary 50x75x45 mm

Sterowanie:

W zależności od wartości sygnału sterującego użytkownik może w prosty sposób definiować poziomy, dla których aktywowane jest wyjście modułu (kolor lub dźwięk wieży WS-Ad). Użytkownik może dla każdego z 10 wyjść modułu definiować  dolną wartość sygnału sterującego (wartość przy której wyjście  modułu zostanie włączone – zwarte do masy), jak również górną wartość sygnału sterującego (wartość przy której wyjście modułu zostanie wyłączone – rozwarcie wyjścia). Histereza jest wartością domyślną i wynosi 0,05 mA lub 0,05 V. Ustawienia dla każdego wyjścia zapisywane są w pamięci nieulotnej urządzenia. W przypadku sygnału sterującego prądowego, możliwe jest ustawienie progu z rozdzielczością 0,1 mA, natomiast w przypadku sygnału sterującego napięciowego z rozdzielczością 0,1 V.

UWAGA!
Wartości domyślne (po zakupie urządzenia) to tryb napięciowy 0-10 V DC, wyjścia nie są aktywne.


Programowanie:

Tryby pracy modułu MA-03

Rys. 1.2. Tryby pracy modułu MA-03

Interfejs użytkownika zrealizowany jest w oparciu o trzy wyświetlacze LED 7-segmentowe, dwa potencjometry oraz przycisk wyboru. Dzięki takiemu rozwiązaniu interfejs został maksymalnie uproszczony. Podczas normalnej pracy modułu, na górnym wyświetlaczu pokazywana jest wartość sygnału na wejściu sterującym, na dolnym wyświetlaczu pokazywany jest tryb pracy wejścia (prądowe lub napięciowe). W momencie, gdy sygnał wejściowy wychodzi poza zakres, błąd  sygnalizowany jest komunikatem „Err”, na górnym wyświetlaczu pokazywana jest wartość maksymalna, wyjścia zostają wyłączone. W przypadku, gdy wejście pracuje w standardzie 4-20 mA, wartości poniżej 4 mA (uszkodzenie pętli) sygnalizowane są również błędem „Err”.

W celu przejścia do trybu programowania modułu, należy nacisnąć przycisk, nastąpi przejście do podglądu tryb pracy wejścia (domyślne napięciowe 0-10 V DC).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 s powoduje przejście do programowania trybu pracy wejścia. W tym trybie użytkownik może zdefiniować czy wejście ma pracować w trybie napięciowym (sygnał 0-10 V DC) czy w standardzie pętli prądowej (0-20 mA lub 4-20 mA), zgodnie z Rys. 1.3.

Programowanie trybu pracy wejścia MA-03

Rys. 1.3. Programowanie trybu pracy wejścia MA-03

Po zaprogramowaniu trybu pracy wejścia, kolejne naciśnięcia przycisku powodują podgląd ustawień wyjść (numer wyjścia wyświetlany jest na dolnym wyświetlaczu). W celu zmiany parametrów (progów) należy przytrzymać przycisk przez 3 s (segment zacznie mrugać) następnie za pomocą potencjometrów dokonać nastaw, zgodnie z Rys. 1.4. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie pomiędzy nastawieniem części całkowitej i dziesiętnej. Przytrzymanie przycisku przez 3 s spowoduje przejście do menu podglądu wartości kolejnego wyjścia.

Programowanie wartości progowych MA-03

Rys. 1.4. Programowanie wartości progowych MA-03

UWAGA!
Podczas programowania programów zadziałania  wyjścia użytkownik powinien pamiętać o tym, że wartość górnego progu powinna być wyższa niż wartość dolnego progu. W przypadku, gdy wartości będą źle dobrane, na wyświetlaczu pojawi się napis „Err”, informując o błędzie (rys. 1.5.).

Błąd ustawień MA-03

Rys. 1.5. Błąd ustawień MA-03

Po wyjściu z menu programowania wartości progowych wyjść, użytkownik może  zdecydować o zapisaniu lub niezapisaniu wprowadzonych zmian. Jeżeli użytkownik chce zapisać ustawienia, za pomocą górnego potencjometru wywiera opcję „Sav” następnie za pomocą dolnego potencjometru wywiera opcję „yes”, naciśnięcie przycisku powoduje zatwierdzenie nowych ustawień (Rys. 1.6.)

Menu zapisu ustawień MA-03

Rys. 1.6. Menu zapisu ustawień MA-03


UWAGA!

Menu zapisu ustawień jest widoczne tylko wtedy, gdy użytkownik wprowadził jakiekolwiek zmiany, jeżeli użytkownik poruszał się tylko po menu podglądu wartości, menu zapisu ustawień nie będzie aktywne.

Po wyjściu z menu zapisu ustawień, moduł powraca do trybu pracy.

UWAGA!
Przykłady – w zakładce – Do pobrania

Produkty współpracujące

wieża sygnalizacyjna WS-Ad

Wieża sygnalizacyjna WS-Ad

Przeznaczenie: Wieża sygnalizacyjna WS-Ad jest sygnalizatorem przeznaczonym do stosowania w układach automatyki, którego zadaniem jest generowanie sygnałów optycznych lub akustyczno-optycznych….

Wybierz język