Sygnalizator głosowy SG-Pgw3

SYGNALIZATOR GŁOSOWY WEWNĘTRZNY SG-Pgw3 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1438-CPR-0746
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4234/2021

Przeznaczenie:

Sygnalizator z komunikatami słownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Sygnalizator SG-Pgw3 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowanym głośnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany/sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN.

W pokrywie znajdują się:

  • zaciski do podłączenia zasilania,
  • zaciski do podłączenia wyłącznika WSD-1,
  • złącze micro USB,
  • potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku,

Złącze zasilające posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+1”, „+2”, „GND”. Złącze USB umożliwia kopiowanie komunikatów z komputera PC do pamięci wewnętrznej sygnalizatora.

Sygnalizator głosowy SG-Pgw3 umożliwia odtwarzanie do 18 wzorów sygnału akustycznego lub brak sygnału akustycznego.


Współpraca z wyłącznikiem WSD-1:

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba lokalnego wyłączenia sygnalizatora, użytkownik może wykorzystać wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1. Sygnalizator ma blok przyłączeniowy służący do podłączenia wyłącznika. Po podłączeniu wyłącznika WSD-1, naciśnięcie klawisza powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego sygnalizatora. Stan ten jest aktywny tak długo jak długo na zaciskach sygnalizatora jest obecne napięcie zasilania. Dioda LED umieszczoną na klawiszu sygnalizuje stan aktywny wyłącznika.

UWAGA!

Wyłącznik WSD-1 jest zasilany bezpośrednio z sygnalizatora (nie wymaga doprowadzenia zasilania zewnętrznego).


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).


Zalecenia montażowe:

Sygnalizator SG-Pgw3 powinien być włączany do instalacji SAP za pośrednictwem puszki połączeniowej o odporności ogniowej (zalecane PIP-3AN). Puszkę montuje się do podłoża/ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową. W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze PIP-3AN jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. W takim przypadku puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka PIP-3AN zamontowana jest do sufitu o odporności E90, sygnalizator SG-Pgw3 zamontowany jest na suficie podwieszanym).

Typ sygnalizatora głosowy
Napięcie zasilania 20-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <0,22 A
Pobór mocy w stanie alarmowania <5,28 W
Natężenie dźwięku w odległości 1 m >90 dB
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP31C
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Zakres temperatury pracy -10°C ÷ +55°C
Wymiary Ø 115×78 mm
Masa ~325 g
Współpracujące produkty PIP-3AN, OM-1, OZ-40-2, WSD-1

Sterowanie:

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sekwencji alarmowej zgodnie z zaprogramowaną funkcją.

UWAGA!

Podanie napięcia zasilania na: wejście +1 spowoduje odtworzenie komunikatu K1.mp3, wejście +2 spowoduje odtworzenie komunikatu K2.mp3, wejścia +1 oraz +2 spowoduje odtworzenie komunikatu K3.mp3.


Synchronizacja:

Sygnalizator głosowy SG-Pgw3 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie. Sygnalizatory znajdujące się w sieci nie wymagają adresowania – brak konieczności programowania sygnalizatorów  w tryb master/slave. Istnieje również opcja automatycznego kopiowania komunikatów do wszystkich sygnalizatorów obecnych w sieci – funkcja przydatna w przypadku aktualizacji treści komunikatu. W celu realizacji synchronizacji pomiędzy urządzeniami należy je połączyć zgodnie z poniższym schematem.

UWAGA!

Do prawidłowej pracy magistrali wymagane jest stosowanie rezystorów 120 Ω na jej końcach.
Maksymalna ilość sygnalizatorów pracująca w ramach jednej sieci nie może przekraczać 10 szt.
Maksymalna długość magistrali nie powinna przekraczać 200 m.


Fabrycznie wgrane komunikaty:

Komunikat 1:
Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto pożar, proszę zastosować się do instrukcji przeciwpożarowej.
Attention! Attention! Fire in the building, please follow fire safety instructions immediately.
Achtung! Achtung! Im Gebäude wurde Brand entdeckt, richten Sie sich bitte nach den Brandschutzmaßnahmen.

Komunikat 2:
Uwaga! Uwaga! Zagrożenie zostało zlikwidowane, odwołuje się alarm ewakuacyjny.
Attention! Attention! The fire risk has been eliminated, fire alarm has been cancelled.
Achtung! Achtung! Die Brandgefahr wurde beseitigt, der Evakuierungsalarm wird abgesagt.

Komunikat 3:
Uwaga! Uwaga! Z powodu zagrożenia pożarowego budynku, zaistniała potrzeba ewakuacji. Proszę o niezwłoczne opuszczenie budynku, najkrótszą z możliwych dróg.
Attention! Attention! There is fire risk in the building, evacuation is required. Please leave the building immediately by the shortest possible route.
Achtung! Achtung! Im Gebäude wurde Feuergefahr gemeldet und das Gebäude muss Evakuiert werden. Bitte verlassen Sie sofort das Gebäude über den nächstgelegenen Ausgang.


Programowanie:

Sygnalizator do prawidłowej pracy wymaga pliku konfiguracyjnego oraz plików *.mp3 z treściami komunikatów. W celu skopiowania plików z nagraniami należy odłączyć napięcie zasilania od zacisków sygnalizatora. Następnie należy podłączyć sygnalizator do portu USB komputera PC/laptopa za pomocą przewodu USB A/micro USB (wymagana funkcja transmisji danych). Po podłączeniu przewodu sygnalizator będzie widoczny w systemie operacyjnym jako urządzenie pamięci masowej. Następnie należy skopiować pliki z nagraniami dźwiękowymi do sygnalizatora.

Użytkownik powinien pamiętać o zachowaniu nomenklatury nazw plików z nazwami rozpoznawanymi przez sygnalizator, tzn. komunikat pierwszy „K1.mp3”, komunikat drugi „K2.mp3”, itd.

Kolejnym etapem jest modyfikacja pliku konfiguracyjnego. W pliku tym użytkownik wybiera numer syreny, jak również opcję autoaktualizacji. Użytkownik ma do wyboru 1 z 18 wzorów syreny lub brak syreny.

W przypadku utraty pliku konfiguracyjnego, plik dostępny jest do pobrania na stronie www.w2.com.pl po zalogowaniu się do Strefy Klienta.

Produkty współpracujące

osłona zabezpieczająca OZ-40

Osłona OZ-40-2

Zastosowanie: Osłony OZ-40-2 stosuje się do zabezpieczania sygnalizatorów firmy W2, czujek pożarowych lub innych urządzeń pasujących wymiarowo do kształtu osłony….

osłona mocująca OM-2 + sygnalziator SA-K7N

Osłona mocująca OM-1

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-1, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część…

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język