Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW O PRACĘ


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie znane jako „RODO”), przekazujemy poniżej informacje dotyczące danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  Pani/Pana danych jest W2 Włodzimierz Wyrzykowski z siedzibą przy ul. Ceramicznej 1A, w Kruszynie Krajeńskim (kod pocztowy: 86-005), tel.: 52 522-32-38, adres e-mail: biuro@w2.com.pl.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie:

  • 221 Kodeksu pracy,
  • 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO tj.: na podstawie zgody kandydata oraz jako dane niezbędne do wykonania umowy i wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie innych danych (np. dane wizerunkowe) jest dobrowolne i wymaga udzielenia Pani/Pana zgody.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, a także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Udzielone zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez firmę W2 są:

  • upoważnieni pracownicy Administratora,
  • upoważnieni pracownicy portali rekrutacyjnych za pośrednictwem, których złożył/a Pani/Pan aplikację,
  • placówki medyczne – (odbiorcy skierowań na badania medycyny pracy),
  • podmioty odpowiedzialne za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwacje systemów,
  • podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

  • kontakt mailowy pod adresem: biuro@w2.com.pl,
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: W2 Włodzimierz Wyrzykowski ul. Ceramiczna 1A, 86-005 Kruszyn Krajeński.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE L.2016.119.1)

Wybierz język