Aktualności

Niektóre obiekty ze względu na swoje docelowe przeznaczenie oraz specyfikę wymagają zastosowania na ich terenie dodatkowych zabezpieczeń i instalacji. Jednym z najważniejszych zagadnień jest ochrona przeciwpożarowa, której skuteczność jest warunkowana zastosowaniem rozwiązań. To na czym polega ochrona przeciwpożarowa i co jest jej celem, wymaga określenia przeznaczenia budynku. Ogólnie rzecz biorąc celem ochrony ppoż jest realizacja przedsięwzięć, które pozwalają chronić zdrowie i życie osób, jak i również zgromadzone na danym terenie mienie.

Aspekty prawne związane z ochroną przeciwpożarową

Na etapie projektowania danego obiektu należy wziąć pod uwagę aktualne przepisy oraz zasady ochrony przeciwpożarowej wynikające z aktów prawnych czy specjalistycznych opracowań dostępnych na rynku. Do głównych aktów prawnych regulujących rynek pod kątem bezpieczeństwa pożarowego można zaliczyć:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Oprócz tego obowiązujących jest wiele polskich norm, które można znaleźć w wykazach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Dodatkowe informacje można znaleźć także w publikacjach czy standardach wydanych przez różne stowarzyszenia oraz instytucje działające czynnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Bierne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych

Na podstawie zawartej tam wiedzy oraz ścisłych wytycznych należy wybrać, a następnie wdrożyć odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej zapewniające spełnienie wymogów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w trakcie eksploatacji budynku odbywa się kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż przez uprawnione do tego organy. Najczęściej środki wykorzystywane w ochronie przeciwpożarowej dzieli się na bierne oraz aktywne. Do tych pierwszych zaliczyć można wszelkie materiały i zabezpieczenia, które pozwalają zminimalizować straty, a także ograniczyć tempo rozprzestrzeniania się ognia w warunkach pożaru. Przepisy budowlane oraz zasady ochrony przeciwpożarowej określają, w jakich miejscach powinny być zlokalizowane kable, rury, przepusty, okna czy drzwi. Dodatkowo w ramach biernej ochrony przeciwpożarowej stosowane są natryski ognioochronne czy specjalistyczne zaprawy poprawiające właściwości elementów konstrukcyjnych, w tym ich odporność ogniową. W ten sposób ewentualne prowadzenie działań ratowniczych przez służby jest bezpieczne zarówno dla ewakuowanych, jak i samych ratowników.

Aktywne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych

Żeby ochrona ppoż mogła być prawidłowo realizowana, budynek powinien zostać najpierw podzielony na strefy pożarowe. Przeznaczenie poszczególnych przestrzeni oraz warunki, które w nich panują, mogą bowiem wymagać zastosowania różnych rozwiązań. Tam, gdzie niektóre środki ochrony przeciwpożarowej są skuteczne, w innych miejscach mogą być kompletnie nieprzydatne. Dobrym przykładem są czujki przeciwpożarowe, których najważniejszą właściwością jest zdolność do wykrywania określonych zjawisk fizycznych. Na rynku znaleźć można m.in. czujki: dymu, płomienia, ciepła, wykrywające gazy czy wielodekterowe. Urządzenia te zaliczane są do aktywnych środków wykorzystywanych jako ochrona przeciwpożarowa budynków. W celu dobrania odpowiednich urządzeń należy określić, na jakim obszarze ma być realizowana ochrona ppoż oraz jakie materiały są tam składowane. Pod uwagę należy wziąć również procesy technologiczne, kubaturę pomieszczeń, możliwości montażowe itd. Aspekty te dotyczą praktycznie wszystkich urządzeń, z których wykorzystaniem realizowana jest ochrona przeciwpożarowa budynku. Przykładem są:centrale, ROP-y, moduły wejść/wyjść, sygnalizatory ppoż czy okablowanie i elementy mocujące. Do aktywnych środków ochrony zalicza się również: stałe urządzenia gaśnicze, systemy hydrantowe czy klapy dymowe.

Skuteczność ochrony ppoż – od czego zależy?

Skoro już wiadomo, na czym polega ochrona przeciwpożarowa oraz co jest celem ochrony ppoż należy się zastanowić co składa się na jej skuteczność. Przede wszystkim wszelkie wykorzystane środki bezpieczeństwa powinny posiadać udokumentowane właściwości i parametry. W przypadku urządzeń wykorzystywanych w aktywnej ochronie przeciwpożarowej są to m.in. dokumenty wydane przez akredytowane laboratoria badawcze. Zastosowanie certyfikowanych elementów ułatwia prowadzenie działań ratowniczych w bezpieczny sposób. Bardzo istotne jest również regularne kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż, co pozwala wyłapać zawczasu wszelkie nieprawidłowości.

Przeczytaj również

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

Wybierz język