Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-P8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY  SAO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0892
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4884/2023

UWAGA! Dokumenty do pobrania po zalogowaniu w Strefie Klienta

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczny SAO-P8 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej oraz optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynku.


Opis konstrukcji:

W pokrywie sygnalizatora SAO-P8 znajdują się dwa bloki przyłączeniowe. Blok oznaczony jako ZAS służy do podłączenia przewodów zasilających, a także przewodu synchronizacji. Blok oznaczony jako WSD-1 jest wyjściem służącym do podłączenia wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1. Ponadto w pokrywie znajduje się również potencjometr do regulacji poziomu dźwięku oraz ośmiopozycyjny mikroprzełącznik. Przy pomocy mikroprzełącznika możliwy jest wybór trybu pracy, wybór wzoru dźwięku, wybór bryły optycznej oraz aktywacja opcji stopniowego narastania dźwięku. Opcja ta umożliwia stopniowe zwiększanie poziomu dźwięku od wartości minimalnej do wartości zadanej przy pomocy potencjometru.


Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SAO-P8 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2 s oraz sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami.  Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,5 Hz. Elementem generującym światło są diody LED, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzącym układ optyczny. Sygnał akustyczny jest generowany przez przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator SAO-P8 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizowana część akustyczna i optyczna).


Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SAO-P8 występuje w sześciu odmianach asortymentowych przedstawionych w poniższej tabeli.

Oznaczenie / odmiana
Opis
SAO-P8/CC sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło czerwone
SAO-P8/CB sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło białe
SAO-P8/CM sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło białe i czerwone naprzemiennie
SAO-P8/BC sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie białej, światło czerwone
SAO-P8/BB sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie białej, światło białe
SAO-P8/BM sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie białej, światło białe i czerwone naprzemiennie

UWAGA!

Świadectwo Dopuszczenia jest ważne jedynie dla odmiany SAO-P8/CC.


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: wykręcić wkręt blokujący podstawę, trzymając podstawę dokonać obrotu koszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć kosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).  Po zamknięciu, zablokować podstawę poprzez dokręcenie wkrętu blokującego.

otwieranie / zamykanie sygnalizator akustyczny SAO-P8


Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory typu SAO-P8 powinny być włączane do instalacji SSP za pośrednictwem puszek połączeniowych o wymaganej klasie podtrzymania funkcji elektrycznych (zalecane PIP-3AN/0,75A). W przypadku braku potrzeby korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów typu SAO-P8 możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN/0,375A, z zachowaniem poniższych informacji dotyczących sposobu montowania.  Jeśli niepotrzebny jest montaż bezpośrednio na puszce to do podłączenia sygnalizatora wykorzystana może być puszka PIP-2AN/0,375A.

Puszka powinna być montowana do podłoża/ ściany, która posiada wymaganą odporność ogniową.  W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. Puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SAO-P8 zamontowany jest w suficie podwieszanym). Szczegółowe wytyczne odnośnie montażu puszek instalacyjnych zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0113-3704 wydanie 1.

Do montażu w suficie podwieszanym przeznaczona jest osłona mocująca OM-1. Zabieg ten pozwala na ukrycie sygnalizatora w suficie podwieszanym, co powoduje zwiększenie walorów estetycznych wykonanej instalacji.

Jeśli w miejscu montażu zachodzi potrzeba ochrony sygnalizatora przed uszkodzeniami mechanicznymi zastosowana może być osłona zabezpieczająca OZ-50-3.

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Napięcie zasilania 16-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <94 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania <2,26 W*
Poziom dźwięku w odległości 1 m >100 dB*
Częstotliwość błysku 0,5 Hz
Czas błysku ~150 ms
Czas pomiędzy błyskami ~1850 ms
Kategoria obszaru pokrycia O
Typ środowiskowy Typ A
Temperatura pracy od -10°C do +55°C
Stopień ochrony (kod IP) IP33
Stopień ochrony (kod IK) IK07
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Wymiary Ø114×100 mm
Masa ~275 g

*dotyczy ustawień fabrycznych
(zasilanie Uz=24V DC, syrena pożarowa, potencjometr ustawiony na maksimum, stopniowe narastanie poziomu dźwięku włączone, bryła 3m)

Sterowanie:

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sygnału akustycznego oraz optycznego.

sterowanie sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-P8

Numer mikroprzełącznika Oznaczenie Funkcja
1 M/S Wybór trybu pracy MASTER (ON) / SLAVE (OFF)
2 S0 Wybór wzoru dźwięku
3 S1 Wybór wzoru dźwięku
4 S2 Wybór wzoru dźwięku
5 S3 Wybór wzoru dźwięku
6 VR Opcja stopniowego narastania poziomu dźwięku (ON)
7 L0 Wybór bryły optycznej
8 L1 Wybór bryły optycznej

Synchronizacja:

Sygnalizatory typu SAO-P8 mogą pracować w sieci (synchronizacja części akustycznej oraz optycznej). Urządzenia, które mają być ze sobą zsynchronizowane powinny być połączone dodatkową żyłą oznaczoną jako S. Tylko jeden sygnalizator w sieci powinien być ustawiony jako MASTER, pozostałe jako SLAVE.

Poniżej przykładowy schemat synchronizacji:

schemat synchronizacji sygnalizatorów akustyczno-optycznych SAO-P8

Zadziałanie wyłącznika WSD-1 podłączonego do sygnalizatora MASTER powoduje wyciszenie całej linii sygnalizatorów pracujących w sieci. Zadziałanie wyłącznika podłączonego do urządzenia pracującego w trybie SLAVE powoduje wyłączenie części akustycznej jedynie w sygnalizatorze, do którego podłączony jest WSD-1.

UWAGA!

Regulacja poziomu dźwięku przy pomocy potencjometru działa lokalnie i dotyczy sygnalizatora,  w którym zmieniana jest nastawa.

UWAGA!

Sygnalizatory SAO-P8 mogą być synchronizowane również z innymi sygnalizatorami produkowanymi przez W2:

  • SA-P8 / część akustyczna
  • SO-P8 / część optyczna
  • SA-K5N / część akustyczna
  • SA-K7N oraz SAOZ-Pk2 / część akustyczna i optyczna

Montaż na suficie – światło czerwone:

Poniżej przedstawiono wykres dla montażu sygnalizatorów SAO-P8 (odmiany ze światłem czerwonym) na suficie, a także tabelę gdzie przedstawiono promień obszaru pokrycia (r) w zależności od wysokości montażu (h) oraz wybranej bryły optycznej.

Kliknij, aby powiększyć

Montaż na suficie – światło białe:

Poniżej przedstawiono wykres dla montażu sygnalizatorów SAO-P8 (odmiany ze światłem białym) na suficie, a także tabelę gdzie przedstawiono promień obszaru pokrycia (r) w zależności od wysokości montażu (h) oraz wybranej bryły optycznej.

Kliknij, aby powiększyć

Montaż na ścianie:

Bryły fotometryczne sygnalizatora SAO-P8 – natężenie na powierzchni >0,4 lx (przekroje poprzeczne – równolegle do podłogi). Przekroje równolegle do podłogi przy sygnalizatorze zawieszonym na ścianie wykonane w odległości x od osi optycznej sygnalizatora. Osie wszystkich wykresów wyskalowane w metrach. Na rysunku poniżej sygnalizator SAO-P8 zamontowany jest na ścianie. W odległości (x=4m) od osi sygnalizatora przedstawiono przekrój poprzeczny bryły fotometrycznej, gdzie zapewnione jest wymagane natężenie oświetlenia.

Przekrój podłużny bryły sygnalizatora SAO-P8

Kliknij, aby powiększyć

Na rysunku kolorem niebieskim zaznaczona została bryła fotometryczna, a fioletowym płaszczyzna przekroju podłużnego. Na przykładzie powyżej znajduje się ona w odległości x=4 m od osi optycznej sygnalizatora (jeśli przyjąć, że sygnalizator jest zamocowany na wysokości 4 m i ta wysokość odpowiada punktowi x=0, y=0, z=0 to przedstawiony na rysunku po prawej stronie przekrój podłużny odpowiada obszarowi na podłodze, gdzie natężenie oświetlenia wynosi ≥ 0,4 lx (przykład dla sygnalizatora SAO-P8/CC bryła 6m).

UWAGA!

Wszystkie przekroje znajdują się w DTR wyrobu.

W celu zmiany bryły optycznej sygnalizatora należy zmienić nastawy mikroprzełączników L0, L1 zgodnie z poniższą tabelą.

Bryła Pozycja mikroprzełącznika
L0 L1
3m ON ON
6m OFF ON
9m ON OFF
12m OFF OFF

Produkty współpracujące

Osłona zabezpieczająca OZ-50-3

Osłona zabezpieczająca OZ-50-3

Zastosowanie: Osłona OZ-50-3 stosowana jest do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi sygnalizatorów SA-P8, SAO-P8 we wszystkich odmianach. Osłona OZ-50-3 sprawdza się…

Osłona mocująca OM-1

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-1, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część…

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna oraz PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP-1AN PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-1AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język