Sygnalizator optyczny SO-P8

SYGNALIZATOR OPTYCZNY  SO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0875
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4826/2023

UWAGA! Dokumenty do pobrania po zalogowaniu w Strefie Klienta

Przeznaczenie:

Sygnalizator optyczny SO-P8 przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy na zewnątrz budynku, może być również montowany wewnątrz pomieszczeń.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowaną lampą LED, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany/sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-1AN lub PIP-3AN.

W pokrywie znajdują się:

  • złącze zasilające,
  • ośmiopozycyjny mikroprzełącznik.

Złącze zasilające posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+”, „-”, „S”. Zaciski „+” oraz „-” służą do zasilania, natomiast zacisk „S” do podłączenia dodatkowej żyły synchronizacji.

Przy użyciu mikroprzełącznika możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, wyboru czasu opóźnienia, wyboru częstotliwości błysków czy wyboru bryły obszaru pokrycia (3m, 6m, 9m, 12m).


Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SO-P8 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2 s. Fabrycznie częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,5 Hz. Elementem generującym światło są diody LED, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzącym układ optyczny. Sygnalizator SO-P8 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizowana część optyczna).


Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SO-P8 występuje w sześciu odmianach asortymentowych przedstawionych w poniższej tabeli.

Oznaczenie / odmiana
Opis
SO-P8/CC sygnalizator optyczny w obudowie czerwonej, światło czerwone
SO-P8/CB sygnalizator optyczny w obudowie czerwonej, światło białe
SO-P8/CM sygnalizator optyczny w obudowie czerwonej, światło białe i czerwone naprzemiennie
SO-P8/BC sygnalizator optyczny w obudowie białej, światło czerwone
SO-P8/BB sygnalizator optyczny w obudowie białej, światło białe
SO-P8/BM sygnalizator optyczny w obudowie białej, światło białe i czerwone naprzemiennie

UWAGA!

Świadectwo Dopuszczenia jest ważne jedynie dla odmiany SO-P8/CC.


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).

Rysunek otwierania / zamykania sygnalizatora SO-P8


Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory typu SO-P8 powinny być włączane do instalacji SSP za pośrednictwem puszek połączeniowych o wymaganej klasie podtrzymania funkcji elektrycznych (zalecane PIP-3AN/0,75A). W przypadku braku potrzeby korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów typu SO-P8 możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN/0,375A, z zachowaniem poniższych informacji dotyczących sposobu montowania.  Jeśli nie jest wymagany montaż bezpośrednio na puszce to do podłączenia sygnalizatora wykorzystana może być puszka PIP-2AN/0,375A.

Puszka powinna być montowana do podłoża/ ściany, która posiada wymaganą odporność ogniową.  W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze PIP jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej, natomiast puszka PIP połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka PIP zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SO-P8 zamontowany jest w suficie podwieszanym). Szczegółowe wytyczne odnośnie montażu puszek instalacyjnych PIP zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0113-3704 wydanie 1.

Do montażu w suficie podwieszanym przeznaczona jest osłona mocująca OM-2. Zabieg ten pozwala na ukrycie sygnalizatora w suficie podwieszanym, co powoduje zwiększenie walorów estetycznych wykonanej instalacji.

Jeśli w miejscu montażu zachodzi potrzeba ochrony sygnalizatora przed uszkodzeniami mechanicznymi zastosowana może być osłona zabezpieczająca OZ-50-2.

Typ sygnalizatora optyczny
Napięcie zasilania 16-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <30 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania <0,72 W*
Poziom dźwięku w odległości 1 m nie dotyczy
Częstotliwość błysku 0,5 Hz*
Czas błysku ~150 ms*
Czas pomiędzy błyskami ~1850 ms*
Kategoria obszaru pokrycia O
Typ środowiskowy Typ B
Temperatura pracy od -25°C do +70°C
Stopień ochrony (kod IP) IP54
Stopień ochrony (kod IK) IK07
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Wymiary Ø114×70 mm
Masa ~230 g

*dotyczy ustawień fabrycznych
(zasilanie Uz=24V DC, bryła 3m, częstotliwość błysku 0,5 Hz, czas opóźnienia 0 s)

Sterowanie:

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sygnału błyskowego.

schemat podłączenia sygnalizatora SO-P8

Numer mikroprzełącznika Oznaczenie Funkcja
1 M/S Wybór trybu pracy MASTER (ON) / SLAVE (OFF)
2 D0 Wybór czasu opóźnienia
3 D1 Wybór czasu opóźnienia
4 D2 Wybór czasu opóźnienia
5 F0 Wybór częstotliwości błysków
6 F1 Wybór częstotliwości błysków
7 L0 Wybór bryły optycznej
8 L1 Wybór bryły optycznej

Synchronizacja:

Sygnalizatory typu SO-P8 mogą pracować w sieci (synchronizacja części optycznej). Urządzenia, które mają być ze sobą zsynchronizowane powinny być połączone dodatkową żyłą oznaczoną na schemacie jako S. Tylko jeden sygnalizator w sieci powinien być ustawiony jako MASTER, pozostałe jako SLAVE.

Poniżej przykładowy schemat synchronizacji:

Schemat synchronizacji sygnalizatora SO-P8

Sygnalizatory SO-P8 mogą być synchronizowane również z innymi sygnalizatorami produkowanymi przez W2:

  • SA-K7N – część optyczna
  • SAOZ-Pk2 – część optyczna
  • SAO-P8 – część optyczna

UWAGA!

W celu poprawnego zrealizowania synchronizacji ustawiona częstotliwość błysku dla SO-P8 powinna wynosić 0,5 Hz.

Montaż na suficie – światło czerwone:

Poniżej przedstawiono wykres dla montażu sygnalizatorów SO-P8 (odmiany ze światłem czerwonym) na suficie, a także tabelę gdzie przedstawiono promień obszaru pokrycia (r) w zależności od wysokości montażu (h) oraz wybranej bryły optycznej.

Kliknij, aby powiększyć

Montaż na suficie – światło białe:

Poniżej przedstawiono wykres dla montażu sygnalizatorów SO-P8 (odmiany ze światłem białym) na suficie, a także tabelę gdzie przedstawiono promień obszaru pokrycia (r) w zależności od wysokości montażu (h) oraz wybranej bryły optycznej.

Kliknij, aby powiększyć

Montaż na ścianie:

Bryły fotometryczne sygnalizatora SO-P8 – natężenie na powierzchni >0,4 lx (przekroje poprzeczne – równolegle do podłogi). Przekroje równolegle do podłogi przy sygnalizatorze zawieszonym na ścianie wykonane w odległości x od osi optycznej sygnalizatora. Osie wszystkich wykresów wyskalowane w metrach. Na rysunku poniżej sygnalizator SO-P8 zamontowany jest na ścianie. W odległości (x=4m) od osi sygnalizatora przedstawiono przekrój poprzeczny bryły fotometrycznej, gdzie zapewnione jest wymagane natężenie oświetlenia.

Przekrój podłużny bryły sygnalizatora SO-P8

Kliknij, aby powiększyć.

Na rysunku kolorem niebieskim zaznaczona została bryła fotometryczna, a fioletowym płaszczyzna przekroju podłużnego. Na przykładzie powyżej znajduje się ona w odległości x=4 m od osi optycznej sygnalizatora (jeśli przyjąć, że sygnalizator jest zamocowany na wysokości 4 m i ta wysokość odpowiada punktowi x=0, y=0, z=0 to przedstawiony na rysunku po prawej stronie przekrój podłużny odpowiada obszarowi na podłodze, gdzie natężenie oświetlenia wynosi ≥ 0,4 lx (przykład dla sygnalizatora SO-P8/CC bryła 6m).

UWAGA!

Wszystkie przekroje znajdują się w DTR wyrobu.

 

W celu zmiany częstotliwości błysku sygnalizatora należy zmienić nastawy mikroprzełączników F0, F1 zgodnie z poniższą tabelą.

Częstotliwość Pozycja mikroprzełącznika
F0 F1
0,5 Hz ON ON
0,93 Hz OFF ON
1,12 Hz ON OFF
1,3 Hz OFF OFF

W celu zmiany bryły optycznej sygnalizatora należy zmienić nastawy mikroprzełączników L0, L1 zgodnie z poniższą tabelą.

Bryła Pozycja mikroprzełącznika
L0 L1
3m ON ON
6m OFF ON
9m ON OFF
12m OFF OFF

W celu zmiany czasu opóźnienia pomiędzy sygnalizatorem pracującym w trybie master, a kolejnym sygnalizatorem pracującym w trybie slave należy zmienić nastawy mikroprzełączników D0, D1, D2 zgodnie z poniższą tabelą.

Mikroprzełącznik Czas opóźnienia
D0 D1 D2
OFF OFF OFF 0 s
ON OFF OFF 0,1 s
OFF ON OFF 0,2 s
ON ON OFF 0,3 s
OFF OFF ON 0,4 s
ON OFF ON 0,5 s
OFF ON ON 0,6 s
ON ON ON 0,7 s

Produkty współpracujące

Osłona zabezpieczająca OZ-50-2

Osłona zabezpieczająca OZ-50-2

Zastosowanie: Osłona OZ-50-2 stosowana jest do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi sygnalizatorów SO-P8 we wszystkich odmianach. Osłona OZ-50 sprawdza się w…

Osłona mocująca OM-2

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-2, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część…

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna oraz PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP-1AN PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-1AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język