Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgw

SYGNALIZATOR GŁOSOWO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY SGO-Pgw POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0745
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4231/2021

UWAGA! Dokumenty do pobrania po zalogowaniu w Strefie Klienta

Przeznaczenie:

Sygnalizator głosowo-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje błyskowy sygnał optyczny (zgodnie z normą EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgw przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowanym głośnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany/sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN.

W pokrywie znajdują się:

  • zaciski do podłączenia zasilania,
  • zaciski do podłączenia wyłącznika WSD-1,
  • złącze micro USB,
  • potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku,

Złącze zasilające posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+1”, „+2”, „GND”. Złącze USB umożliwia kopiowanie komunikatów z komputera PC do pamięci wewnętrznej sygnalizatora.

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgw umożliwia odtwarzanie do 18 wzorów sygnału akustycznego lub brak sygnału akustycznego. Dodatkowo w trakcie alarmu przez człon optyczny generowany jest sygnał błyskowy.

Fabrycznie sygnalizator ma w pamięci wczytane trzy komunikaty oraz ustawioną syrenę pożarową.


Współpraca z wyłącznikiem WSD-1:

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba lokalnego wyłączenia sygnału akustycznego, użytkownik może wykorzystać wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1. Sygnalizator ma blok przyłączeniowy służący do podłączenia wyłącznika. Po podłączeniu wyłącznika WSD-1, naciśnięcie klawisza powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego sygnalizatora pozostawiając sygnał optyczny. Stan ten jest aktywny tak długo jak długo na zaciskach sygnalizatora jest obecne napięcie zasilania. Dioda LED umieszczoną na klawiszu sygnalizuje stan aktywny wyłącznika.

UWAGA!

Wyłącznik WSD-1 jest zasilany bezpośrednio z sygnalizatora (nie wymaga doprowadzenia zasilania zewnętrznego).


Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SGO-Pgw występuje w 4 odmianach, które różnią się między sobą ułożeniem członu optycznego oraz generowaną barwą błysku.

Oznaczenie / odmiana Opis
SGO-PgwA wewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny generujący światło czerwone, soczewka zamontowana centralnie,
SGO-PgwB wewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny generujący światło czerwone, soczewka przesunięta do krawędzi obudowy sygnalizatora
SGO-PgwA/śb wewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny generujący światło białe, soczewka zamontowana centralnie
SGO-PgwB/śb wewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny generujący światło białe, soczewka przesunięta do krawędzi obudowy sygnalizatora

UWAGA!

Odmiany SGO-PgwA/śb, SGO-PgwB/śb nie są objęte Świadectwem Dopuszczenia!


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).


Zalecenia montażowe:

Sygnalizator SGO-Pgw powinien być włączany do instalacji SAP za pośrednictwem puszki połączeniowej o odporności ogniowej (zalecane PIP-3AN). Puszkę montuje się do podłoża/ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową. W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze PIP-3AN jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. W takim przypadku puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka PIP-3AN zamontowana jest do sufitu o odporności E90, sygnalizator SGO-Pgw zamontowany jest na suficie podwieszanym).

Typ sygnalizatora głosowo-optyczny
Napięcie zasilania 20-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <300 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania <7,2 W*
Poziom dźwięku w odległości 1 m >90 dB*
Częstotliwość błysku ~0,5 Hz
Czas błysku ~190 ms
Czas pomiędzy błyskami ~1800 ms
Kategoria obszaru pokrycia O
Typ środowiskowy typ A
Temperatura pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony (kod IP) IP31C
Stopień ochrony (kod IK) nie dotyczy
Max. przekrój przewodu 2,5 mm²
Wymiary Ø 115×82 mm
Masa ~350 g

*dla Uz=24 V DC, syrena pożarowa, potencjometr ustawiony na maksimum

Sterowanie:

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sekwencji alarmowej oraz sygnału błyskowego.

UWAGA!

Podanie napięcia zasilania na: wejście +1 spowoduje odtworzenie komunikatu K1.mp3, wejście +2 spowoduje odtworzenie komunikatu K2.mp3, wejścia +1 oraz +2 spowoduje odtworzenie komunikatu K3.mp3.


Synchronizacja:

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgw umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (zarówno część akustyczna jak i optyczna). Sygnalizatory znajdujące się w sieci nie wymagają adresowania – brak konieczności programowania sygnalizatorów  w tryb master/slave. Istnieje również opcja automatycznego kopiowania komunikatów do wszystkich sygnalizatorów obecnych w sieci – funkcja przydatna w przypadku aktualizacji treści komunikatu. W celu realizacji synchronizacji pomiędzy urządzeniami należy je połączyć zgodnie z poniższym schematem.

UWAGA!

Do prawidłowej pracy magistrali wymagane jest stosowanie rezystorów 120 Ω na jej końcach.
Maksymalna ilość sygnalizatorów pracująca w ramach jednej sieci nie może przekraczać 10 szt.
Maksymalna długość magistrali nie powinna przekraczać 200 m.


Fabrycznie wgrane komunikaty:

Komunikat 1:
Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto pożar, proszę zastosować się do instrukcji przeciwpożarowej.
Attention! Attention! Fire in the building, please follow fire safety instructions immediately.
Achtung! Achtung! Im Gebäude wurde Brand entdeckt, richten Sie sich bitte nach den Brandschutzmaßnahmen.

Komunikat 2:
Uwaga! Uwaga! Zagrożenie zostało zlikwidowane, odwołuje się alarm ewakuacyjny.
Attention! Attention! The fire risk has been eliminated, fire alarm has been cancelled.
Achtung! Achtung! Die Brandgefahr wurde beseitigt, der Evakuierungsalarm wird abgesagt.

Komunikat 3:
Uwaga! Uwaga! Z powodu zagrożenia pożarowego budynku, zaistniała potrzeba ewakuacji. Proszę o niezwłoczne opuszczenie budynku, najkrótszą z możliwych dróg.
Attention! Attention! There is fire risk in the building, evacuation is required. Please leave the building immediately by the shortest possible route.
Achtung! Achtung! Im Gebäude wurde Feuergefahr gemeldet und das Gebäude muss Evakuiert werden. Bitte verlassen Sie sofort das Gebäude über den nächstgelegenen Ausgang.


Programowanie:

Do programowania zalecane jest wykorzystanie Kabla USB do sygnalizatorów.

Sygnalizator do prawidłowej pracy wymaga pliku konfiguracyjnego oraz plików *.mp3 z treściami komunikatów. W celu skopiowania plików z nagraniami należy odłączyć napięcie zasilania od zacisków sygnalizatora. Następnie należy podłączyć sygnalizator do portu USB komputera PC/laptopa za pomocą przewodu USB A/micro USB (wymagana funkcja transmisji danych). Po podłączeniu przewodu sygnalizator będzie widoczny w systemie operacyjnym jako urządzenie pamięci masowej. Następnie należy skopiować pliki z nagraniami dźwiękowymi do sygnalizatora.

Użytkownik powinien pamiętać o zachowaniu nomenklatury nazw plików z nazwami rozpoznawanymi przez sygnalizator, tzn. komunikat pierwszy „K1.mp3”, komunikat drugi „K2.mp3”, itd.

Kolejnym etapem jest modyfikacja pliku konfiguracyjnego. W pliku tym użytkownik wybiera numer syreny, jak również opcję autoaktualizacji. Użytkownik ma do wyboru 1 z 18 wzorów syreny lub brak syreny.

W przypadku utraty pliku konfiguracyjnego, plik dostępny jest do pobrania na stronie www.w2.com.pl po zalogowaniu się do Strefy Klienta.

Montaż na suficie:

Poniżej przedstawiono wykres dla montażu sygnalizatorów SGO-Pgw na suficie. W tabeli obok przedstawiono promień obszaru pokrycia w zależności od wysokości montażu (h) oraz odmiany sygnalizatora.

Kliknij, aby powiększyć

Montaż na ścianie:

Na rysunku poniżej sygnalizator SGO-PgwA zamontowany jest na ścianie. W odległości (x=3m) od osi sygnalizatora przedstawiono przybliżony przekrój poprzeczny bryły fotometrycznej, gdzie zapewnione jest wymagane natężenie oświetlenia. Obszar pokrycia został zaznaczony kolorem czerwonym.

Poniżej przedstawiono przekroje poprzeczne sygnalizatorów SGO-Pgw w przypadku montażu na ścianie (dla wysokości 3 m). Pozostałe przekroje dla innych wysokości zawarte są w DTR wyrobu.

Przekrój poprzeczny sygnalizatora SGO-PgwA dla montażu na ścianie (wysokość 3 m)

Przekrój poprzeczny sygnalizatora SGO-PgwA dla montażu na ścianie (wysokość 3 m)

Przekrój poprzeczny sygnalizatora SGO-PgwA dla montażu na ścianie (wysokość 3 m)

Przekrój poprzeczny sygnalizatora SGO-PgwB dla montażu na ścianie (wysokość 3 m)

Przekrój poprzeczny sygnalizatora SGO-PgwA/śb dla montażu na ścianie (wysokość 3 m)

Przekrój poprzeczny sygnalizatora SGO-PgwA/śb dla montażu na ścianie (wysokość 3 m)

Przekrój poprzeczny sygnalizatora SGO-PgwB/śb dla montażu na ścianie (wysokość 3 m)

Przekrój poprzeczny sygnalizatora SGO-PgwB/śb dla montażu na ścianie (wysokość 3 m)

Produkty współpracujące

Kabel USB do sygnalizatorów

Przeznaczenie: Kabel USB typ A – microUSB typ B przeznaczony do programowania sygnalizatorów: SG-Pgw3 SGO-Pgw SGO-Pgz3 SG-Wgw2 SG-Wgw2 IP65 Długość…

Osłona mocująca OM-1

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-1, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część…

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język